IntGalerie

Iva Gregová

Obchodní podmínky

 

Tyto obchodní podmínky vydané dle § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v účinném znění (dále jen jako „občanský zákoník“) upravují smluvní podmínky poskytování digitálního obsahu a prodeje a dodání zboží zakoupeného prostřednictvím internetového obchodu nacházejícího se na webové stránce www.intgalerie.cz (dále jen „internetový obchod“), jehož provozovatelem je:

 

Iva Gregová

IČO: 70395144

sídlem Voděradská 390/11, 100 00, Praha 10 - Strašnice

zapsaný v živnostenském rejstříku, úřad příslušný podle §71 odst. 2 živnostenského zákona: Úřad městské části Praha 10

(dále jen jako „Prodávající“)

 

Kontaktní údaje Prodávajícího

Prodávajícího je možné kontaktovat prostřednictvím níže uvedených kontaktních údajů:

 

adresa: Voděradská 390/11, 100 00, Praha 10 - Strašnice

identifikátor datové schránky: y8b67wp

telefon: +420 605 100 956

e-mail: iva@intgalerie.cz

 

  1. Vymezení pojmů

Prodávajícím, tak, jak je vymezen výše, se rozumí osoba, která prodává zboží v internetovém obchodě a zpravidla uzavírá s Kupujícím kupní smlouvu.

Kupujícím je osoba, která s Prodávajícím uzavře prostřednictvím internetového obchodu kupní smlouvu. Kupující může být spotřebitel nebo podnikatel.

Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.

Podnikatelem se rozumí osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.

Smlouvou se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí kupní smlouva.

 

  1. Informace o zboží a cenách

Označení zboží, popis jeho vlastností, včetně jeho ceny zahrnující všechny daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění s výjimkou nákladů na zabalení a dodání zboží, jsou vždy zobrazeny u konkrétního zboží v internetovém obchodě Prodávajícího. Ceny jsou uvedeny včetně DPH (účtované ve zvláštním režimu). Ceny zboží uváděné v internetovém obchodě jsou platné po dobu jejich zobrazení v internetovém obchodě.

 

Prodávající vyžaduje úhradu celkové ceny objednávky před jejím převzetím Kupujícím. S ohledem na to Prodávající nevyžaduje úhradu záloh či jiných obdobných plateb. Prodávající v návaznosti na individuální žádost Kupujícího či v jiných specifických případech může přistoupit k vybrání zálohy, v takovém případě Prodávající informuje Kupujícího o potřebě složení zálohy v dostatečném předstihu před uzavřením Smlouvy nebo před tím, než Kupující učiní závaznou nabídku.

 

Náklady na prostředky komunikace na dálku (internetové připojení, telekomunikační služby) související s uzavřením Smlouvy se neodlišují od základní sazby. Takovéto náklady, které v souvislosti s uzavřením Smlouvy vznikly Kupujícímu, hradí Kupující.

 

Vyobrazení nabízeného zboží na webu Prodávajícího a v jeho internetovém obchodě může mít mírně odlišné estetické vlastnosti než zboží dodávané Kupujícímu, a to v důsledku zkreslení (barev, odstínů) při nafocení zboží či odlišného zobrazení na výstupním zařízení Kupujícího.  

 

Prodávající se neřídí žádným závazným kodexem chování.

 

K obsahu webu Prodávajícího se vztahují autorská práva, zejména se jedná o autorská práva ke zveřejněným fotografiím, videím, grafice, logu, jakož i dalším prvkům. Obsah webových stránek proto požívá ochrany autorského zákona. Bez souhlasu Prodávajícího není povoleno nakládat s obsahem těchto webových stránek v rozporu s autorským zákonem a jinými právními předpisy, zejména je zakázáno rozšiřování obsahu webových stránek bez souhlasu Prodávajícího.

 

K vytvoření objednávky dochází vyplněním objednávky (objednávkového formuláře) a závazným odesláním objednávky Prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Objednávka zavazující k platbě“. Při zadávání objednávky Kupující nejprve vloží požadované zboží do nákupního košíku. Jakmile má Kupující v nákupním košíku požadované zboží, otevře nákupní košík a zde zahájí vyplňování objednávkového formuláře. V rámci jediného kroku zvolí Kupující zemi, ze které nakupuje, způsob dopravy a platby. Následně Kupující vyplní své osobní údaje a vysloví souhlas s těmito obchodními podmínkami pomocí zaklikávacího tlačítka. Kliknutím na tlačítko „Objednávka zavazující k platbě“ dochází k závaznému vytvoření objednávky, které Kupujícího zavazuje k platbě.

 

Bez poskytnutí povinných údajů není možné objednávku zpracovat a vybavit (tj. nedojde k uzavření smlouvy). Objednávky se provádí bez registrace. Údaje zadávané do objednávky (objednávkového formuláře) je možné před závazným odesláním objednávky opakovaně měnit a opravovat.

 

Kupující může pro účely příštích nákupů uložit své osobní údaje prostřednictvím zakliknutí políčka „uložit a předvyplnit osobní údaje“. Tímto postupem dochází k uložení osobních údajů pouze v internetovém prohlížeči Kupujícího.

 

Zrušit objednávku je možné pouze, dokud není Kupujícímu ze strany Prodávajícího doručen email obsahující potvrzení objednávky (akceptace objednávky). Objednávku je možné zrušit prostřednictvím výše uvedených kontaktních údajů Prodávajícího, zejména prostřednictvím emailu nebo telefonu.

 

Prodávající neprodleně po obdržení objednávky zašle Kupujícímu prostřednictvím emailu zaslaného na Kupujícím uvedenou emailovou adresu potvrzení o obdržení objednávky, které má pouze informativní charakter. Toto potvrzení o obdržení objednávky se nepovažuje za uzavření Smlouvy. Přílohou k tomuto emailu obdrží Kupující aktuální znění obchodních podmínek. Jakmile Prodávající objednávku akceptuje, zašle Kupujícímu na tutéž emailovou adresu potvrzení objednávky (akceptaci objednávky), na základě které dochází k uzavření Smlouvy. Smlouva je uzavřena potvrzením objednávky vytvořené Kupujícím ze strany Prodávajícího.

 

Prodávající si vyhrazuje právo v případech, kdy uzná za vhodné (např. při odběru většího množství zboží, většího množství objednávek apod.), dle svého uvážení poskytnout Kupujícímu jednorázovou slevu z kupní ceny.

 

Kupní smlouvou se Prodávající zavazuje, že Kupujícímu odevzdá zboží, které je předmětem koupě, a umožní mu nabýt vlastnické právo k tomuto zboží, a Kupující se zavazuje, že zboží převezme a zaplatí Prodávajícímu kupní cenu.

 

Společně s cenou objednaného zboží hradí Kupující Prodávajícímu taktéž náklady na dopravu a balné, které si zvolí při vyplňování své objednávky.

 

Dojde-li na straně Kupujícího k zadání chybného osobního či jiného údaje u závazné objednávky, může Kupující žádat Prodávajícího o provedení opravy.

 

Údaje o Smlouvě včetně obchodních podmínek a daňového dokladu budou u Prodávajícího uloženy po dobu stanovenou v souladu s podmínkami ochrany a zpracování osobních údajů.

 

Smlouva se uzavírá v českém jazyce.

 

Mimo případů stanovených zákonem si Prodávající vyhrazuje právo odstoupit od Smlouvy za situace, kdy doposud nedošlo k dodání zboží a současně Prodávající nebude objektivně schopen toto zboží ve lhůtě do 30 dnů po uzavření Smlouvy dodat. Prodávající je dále oprávněn od Smlouvy odstoupit v případech chybně uvedených cen zboží.

 

  1. Platba

Za účelem úhrady ceny zboží a nákladů na jejich dodání dle Smlouvy akceptuje Prodávající následující platební metody:

 

 

V případě platby v hotovosti a v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 7 dnů od uzavření kupní smlouvy.

 

V případě bezhotovostní platby je závazek Kupujícího uhradit kupní cenu splněn připsáním celkové ceny objednávky na účet Prodávajícího.

 

Neuhrazení objednávky ve lhůtě k tomu Prodávajícím stanovené, nejdéle však do 10 dnů od uzavření Smlouvy (tj. od potvrzení objednávky Prodávajícím) je považováno za porušení podmínek Smlouvy a Prodávající je oprávněn Smlouvu od počátku zrušit.

 

  1. Doprava (způsob dodání zboží)

Prodávající nabízí následující způsoby dodání:

 

 

Způsob dopravy si Kupující zvolí v objednávkovém formuláři, kde bude současně uvedena i cena nákladů na dodání (cena dopravy a balného).

 

Pokud se Prodávající s Kupujícím nedohodnou na tom, jak má být zboží zabaleno, zabalí Prodávající zboží podle zvyklostí a nejsou-li, pak způsobem potřebným pro uchování zboží a jeho ochranu. Stejným způsobem opatří Prodávající zboží pro přepravu.

 

Zboží je Kupujícímu dodáno na adresu určenou Kupujícím v objednávce, v případě osobního odběru v Praze bude místo a čas dodání (osobního převzetí) stanoveny dohodou mezi Prodávajícím a Kupujícím po potvrzení objednávky Prodávajícím. Kupující převezme zboží při dodání, uhrazením celé kupní ceny a převzetím zakoupeného zboží nabývá Kupující ke zboží (k věci) vlastnické právo. Převzetím zboží přechází na Kupujícího nebezpečí škody na věci.

 

Pakliže Kupující zboží nepřevezme, náleží Prodávajícímu úplata za uskladnění v obvyklé výši, popřípadě úplata související s opakovaným doručením. Totéž platí i v případě nepřevzetí zboží po vyřízení reklamace.

 

Nepřevzal-li Kupující zboží, ačkoliv mu s ním Prodávající umožnil nakládat, přechází nebezpečí škody na věci na Kupujícího.

 

Prodávající odevzdá zboží Kupujícímu bez zbytečného odkladu po uzavření Smlouvy, nejpozději však do 30 dnů.

 

V případě doručování Kupujícímu-Podnikateli, je věc odevzdána Kupujícímu-Podnikateli předáním prvnímu dopravci k přepravě pro Kupujícího-Podnikatele a umožněním uplatnění práv z přepravní smlouvy vůči dopravci. Totéž platí v případě Kupujícího-Spotřebitele, který dopravce sám určil, aniž mu byl Prodávajícím nabídnut. V těchto případech Kupující nese nebezpečí škody na věci. V ostatních případech je zboží Prodávajícím Kupujícímu-Spotřebiteli odevzdáno, až mu jej dopravce předá, popř. jej předá osobě, kterou Kupující-Spotřebitel zvolí.

 

Kupující je povinen při převzetí objednávky od přepravce tuto objednávku pečlivě zkontrolovat, zjistit, zda nedošlo k poškození zásilky nebo porušení jejího obalu, a případné závady neprodleně uplatnit přímo u dopravce. V odůvodněných případech, zejména v případech, kdy jsou zásilka nebo její obal neúměrně poškozeny, popřípadě obal zásilky vykazuje známky vniknutí třetí osoby, je Kupující-Spotřebitel, který nenese nebezpečí škody na věci dle předchozího odstavce, oprávněn takovou zásilku odmítnout převzít. Protokol sepsaný s dopravcem je nezbytné zaslat Prodávajícímu na jeho emailovou adresu.

 

Společně s převzetím zboží předá Prodávající Kupujícímu i daňový doklad a případně i další doklady, které ke zboží náleží. Tyto doklady mohou být Kupujícímu zaslány taktéž elektronicky na jeho emailovou adresu.

 

Je-li Prodávající v prodlení s odevzdáním věci, může Kupující-Spotřebitel od Smlouvy odstoupit, nesplní-li Prodávající svoji povinnost ani v dodatečné přiměřené lhůtě, kterou mu Kupující-Spotřebitel poskytl. Kupující-Spotřebitel může od Smlouvy odstoupit bez dodatečné lhůty jen v případě, že Prodávající odmítl plnit nebo je plnění v určeném čase nezbytné s ohledem na okolnosti při uzavření Smlouvy anebo Kupující-Spotřebitel sdělil Prodávajícímu před uzavřením Smlouvy, že je dodání v určitý čas nezbytné.

 

  1. Odstoupení od Smlouvy ve lhůtě 14 dnů

Kupující-Spotřebitel má právo od Smlouvy odstoupit ve lhůtě 14 dnů. Není-li dále uvedeno jinak, lhůta pro odstoupení končí uplynutím čtrnácti dnů ode dne uzavření Smlouvy. Lhůta pro odstoupení od Smlouvy počíná běžet ode dne převzetí zboží Kupujícím-Spotřebitelem nebo jím určenou osobou odlišnou od dopravce, nebo

 

 

Aby byla lhůta pro odstoupení od Smlouvy dodržena, musí Kupující-Spotřebitel v této lhůtě odeslat odstoupení od Smlouvy Prodávajícímu.

 

Kupující-Spotřebitel nemůže odstoupit od Smlouvy:

 

 

Kupující-Spotřebitel může odstoupit od Smlouvy jakýmkoli jednoznačným prohlášením učiněným vůči Prodávajícímu, zejména může odstoupení zaslat Prodávajícímu v písemné formě na adresu jeho sídla, datovou schránkou, popřípadě taktéž elektronickou cestou na email uvedený výše v kontaktních údajích. Pro odstoupení od Smlouvy může Kupující-Spotřebitel využít taktéž vzorový formulář pro odstoupení od Smlouvy poskytovaný Prodávajícím. Vzorový formulář je dostupný ke stažení na webu Prodávajícího zde: Odstoupení od smlovy. Prodávající bez zbytečného odkladu potvrdí v textové podobě Kupujícímu-Spotřebiteli přijetí vyplněného formuláře.

 

Odstoupí-li Kupující-Spotřebitel od Smlouvy, zašle nebo předá Prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od Smlouvy, zboží, které od něho obdržel. Lhůta je zachována, pokud Kupující-Spotřebitel odešle zboží před jejím uplynutím. Kupující-Spotřebitel by měl vrátit obdržené zboží v kompletním stavu, zejména včetně veškerých jeho součástí a příslušenství, nepoškozené, neopotřebené a čisté, pokud možno včetně originálního obalu.

 

Odstoupí-li Kupující-Spotřebitel od Smlouvy, vrátí mu Prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od Smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě Smlouvy přijal. Peněžní prostředky vrátí Prodávající stejným způsobem, jakým je přijal, nedohodnou-li se Kupující-Spotřebitel a prodávající jinak. Odstoupí-li Kupující-Spotřebitel od Smlouvy, Prodávající není povinen vrátit Kupujícímu přijaté peněžní prostředky dříve, než mu Kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží Prodávajícímu odeslal.

 

Prodávající může po Kupujícím-Spotřebiteli požadovat úhradu

 

 

Jestliže Kupující-Spotřebitel zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který Prodávající nabízí, vrátí Prodávající Kupujícímu-Spotřebiteli náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

 

Náklady spojené s vrácením zboží nese Kupující.

 

Prodávající může svým prohlášením poskytnout Kupujícímu záruku za jakost, dle které uspokojí Kupujícího nad rámec jeho zákonných práv z vadného plnění, zejména tím, že mu vrátí kupní cenu, vymění věc nebo ji opraví anebo v této souvislosti poskytne službu, nebude-li mít věc vlastnosti uvedené v prohlášení o záruce. Záruka za jakost vznikne i prohlášením učiněným v reklamě dostupné nejpozději v okamžiku uzavření Smlouvy. V případě rozporu mezi obsahem prohlášení a reklamou má reklama přednost, je-li pro Kupujícího příznivější.

 

Zaručí-li se Prodávající, že si věc po určitou dobu při obvyklém použití uchová své funkce a výkonnost, má Kupující ze záruky vždy alespoň právo na dodání nové věci bez vad nebo na opravu věci. Tyto účinky má i uvedení záruční doby nebo doby použitelnosti věci na obalu věci.

 

Záruční doba začíná běžet od odevzdání věci Kupujícímu. V případě, kdy byla věc podle Smlouvy odeslána, počíná běžet záruční doba od dojití věci do místa určení.

 

Kupující nemá právo ze záruky za jakost, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na věci na Kupujícího vnější událost.

 

Prodávající vydá Kupujícímu-Spotřebiteli nejpozději při převzetí věci potvrzení o záruce za jakost (záruční list) v textové podobě. Jako záruční list slouží zejména doklad o koupi (faktura).

 

Vadu krytou zárukou za jakost musí Kupující vytknout poskytovateli záruky za jakost ve lhůtě určené délkou záruční doby.

 

Kupující je povinen vytknout vadu Prodávajícímu bez zbytečného odkladu, jakmile vadu zjistí a věc Prodávajícímu předat, popřípadě po domluvě s Prodávajícím jiným vhodným způsobem umožnit přezkoumání věci. Kupující je povinen v rámci vytknutí vady vadu onačit nebo oznámit, jak se projevuje. 

Nebyla-li vada vytknuta bez zbytečného odkladu, není Prodávající povinen práva plynoucí ze záruky za jakost poskytnout.

 

Jakost při převzetí

Prodávající odevzdá Kupujícímu předmět koupě v ujednaném množství, jakosti a provedení. Konkrétní informace o množství, jakosti a provedení jsou vždy uvedeny konkrétního zboží v internetovém obchodě Prodávajícího. Nejsou-li jakost a provedení ujednány, plní Prodávající v jakosti a provedení vhodných pro účel patrný ze Smlouvy, jinak pro účel obvyklý.

 

Prodávající odpovídá Kupujícímu-Spotřebiteli, že věc při převzetí nemá vady. Zejména Prodávající odpovídá Kupujícímu-Spotřebiteli, že v době, kdy Kupující-Spotřebitel věc převzal,

 

 

Prodávající dále odpovídá Kupujícímu-Spotřebiteli za to, že vedle ujednaných vlastností

 

 

Předchozí odstavec se nepoužije v případech, kdy Prodávající Kupujícího-Spotřebitele zvlášť upozorní, že se některá vlastnost věci liší a Kupující-Spotřebitel s tím při uzavírání Smlouvy výslovně souhlasil.

 

Projeví-li se vada věci zakoupené Kupujícím-Spotřebitelem v průběhu jednoho roku od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí, ledaže to povaha věci nebo vady vylučuje. Tato doba neběží po dobu, po kterou Kupující-Spotřebitel nemůže věc užívat, vytkl-li vadu oprávněně.

 

Lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění

Kupující je oprávněn uplatnit právo z vadného plnění založené vadou, kterou měla věc při přechodu nebezpečí škody na Kupujícího, byť se projevila až později. Právo Kupujícího založí i vada později vzniklá, kterou způsobil porušením své povinnosti Prodávající. Povinnosti Prodávajícího ze záruky za jakost tím nejsou dotčeny.

 

Kupující-Spotřebitel může vytknout vadu, která se na věci projeví v době dvou let od převzetí. Při koupi použité věci může Prodávající zkrátit tuto dobu až na jeden rok. Prodávající o zkrácení této doby při prodeji použité věci informuje Kupujícího-Spotřebitele před uzavřením Smlouvy v rámci informací uvedených u konkrétního zboží v internetovém obchodě Prodávajícího.

 

Vytkl-li Kupující-Spotřebitel Prodávajícímu vadu oprávněně, doba pro vytknutí vady neběží po dobu, po kterou Kupující-Spotřebitel nemůže věc užívat.

 

Práva z vadného plnění

Věc je vadná, není-li odevzdána Kupujícímu v ujednaném množství, jakosti a provedení. Za vadu se považuje i plnění jiné věci a dále taktéž vada v dokladech nutných pro užívání věci. Plyne-li z prohlášení Prodávajícího nebo z dokladu o předání, že Prodávající dodal menší množství věcí, nevztahují se na chybějící věci ustanovení o vadách.

 

Kupující nemá práva z vadného plnění

 

 

Včasné neoznámení vady věci Kupujícím má za následek pozbytí práva od Smlouvy odstoupit.

 

Vadou věci není opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním nebo u použité věci opotřebení odpovídající míře jejího předchozího používání.

 

Kupující věc podle možnosti prohlédne co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na věci a přesvědčí se o jejích vlastnostech a množství. Odesílá-li Prodávající věc, může Kupující odložit prohlídku do doby, kdy je věc dopravena do místa určení.

 

Má-li věc vadu, může Kupující-Spotřebitel požadovat její odstranění. Podle své volby může požadovat dodání nové věci bez vady nebo opravu věci, ledaže je zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým nepřiměřeně nákladný; to se posoudí zejména s ohledem na význam vady, hodnotu, kterou by věc měla bez vady, a to, zda může být druhým způsobem vada odstraněna bez značných obtíží pro Kupujícího.

 

Prodávající může odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by věc měla bez vady.

 

Kupující-Spotřebitel může požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od Smlouvy, pokud:

 

 

Přiměřená sleva dle předchozího odstavce se určí jako rozdíl mezi hodnotou věci bez vady a vadné věci, kterou Kupující-Spotřebitel obdržel.

 

Vadou, která se projeví opakovaně, se rozumí tatáž vada, která byla již dříve nejméně dvakrát odstraňována. Opakovanou vadou není vada, která se objeví na dříve reklamovaném výrobku, avšak nejedná se o dříve reklamovanou vadu.

 

Kupující-Spotřebitel nemůže odstoupit od Smlouvy, je-li vada věci nevýznamná; má se za to, že vada není nevýznamná.

 

V případě dodání nové věci vrátí Kupující Prodávajícímu na jeho náklady věc původně dodanou. Kupující nemůže odstoupit od Smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. Výjimky stanoví § 2110 občanského zákoníku.

 

Prodávající odstraní vadu vytknutou Kupujícím-Spotřebitelem v přiměřené době po jejím vytknutí tak, aby tím Kupujícímu-Spotřebiteli nezpůsobil značné obtíže, přičemž se zohlední povaha věci a účel, pro který Kupující-Spotřebitel věc koupil.

 

K odstranění vady vytknuté Kupujícím-Spotřebitelem převezme Prodávající věc na vlastní náklady.

 

Je-li vadné plnění podstatným porušením Smlouvy, má Kupující-Podnikatel právo:

 

 

Při oznámení vady Kupujícím-Podnikatelem nebo bez zbytečného odkladu poté sdělí Kupující-Podnikatel Prodávajícímu, jaké právo si zvolil. Provedenou volbu nelze bez souhlasu Prodávajícího měnit, ledaže by se jednalo o vadu, která se ukáže být neopravitelnou. Pakliže Prodávající v přiměřené lhůtě vady neodstraní, nebo sdělí Kupujícímu-Podnikateli, že vady neodstraní, může Kupující-Podnikatel namísto odstranění vady požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od Smlouvy odstoupit. Nezvolí-li Kupující-Podnikatel své právo včas, má práva uvedená v následujícím odstavci.

 

Je-li vadné plnění nepodstatným porušením Smlouvy, má Kupující-Podnikatel právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

 

Dokud Kupující-Podnikatel neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od Smlouvy, může Prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může Prodávající odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci. Volba nesmí Kupujícímu-Podnikateli způsobit nepřiměřené náklady.

 

Neodstraní-li Prodávající vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může Kupující-Podnikatel požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od Smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže Kupující-Podnikatel změnit bez souhlasu Prodávajícího.

 

  1. Uplatnění práv z vadného plnění – Reklamace

Vadu lze vytknout Prodávajícímu. S ohledem na to, že Prodávající nemá provozovnu, přijímá reklamace elektronicky prostřednictvím datové schránky a písemně včetně emailu.

 

K uplatnění práv z vadného plnění je Kupující povinen předložit Prodávajícímu doklad o koupi, popřípadě jiným věrohodným způsobem prokázat, že zboží bylo zakoupeno v internetovém obchodě Prodávajícího, nedohodnou-li se Prodávající a Kupující jinak.

 

V případech, kdy Kupující žádá výměnu, opravu nebo odstupuje od Smlouvy, je Kupující povinen odevzdat Prodávajícímu reklamované zboží (věc, u které vytýká Kupující vadu) včetně jeho součástí a příslušenství a vyplnit reklamační formulář, či jiným vhodným způsobem Prodávajícímu vadu vytknout a označit či oznámit, jak se tato vada projevuje. Reklamované zboží je možné odevzdat Prodávajícímu doručením reklamovaného zboží na adresu sídla Prodávajícího nebo jej předat po předchozí dohodě Prodávajícímu osobně.

 

V případě odstoupení od Smlouvy je Kupující povinen současně vrátit Prodávajícímu taktéž plnění poskytované společně s reklamovaným zbožím (dárky či jiné plnění za zvýhodněnou cenu prodávané společně s reklamovanou věcí).

 

O uplatnění reklamace Kupujícím-Spotřebitelem vyhotoví Prodávající potvrzení v písemné formě, jehož obsahem bude datum, kdy Kupující-Spotřebitel reklamaci uplatnil, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace Kupující-Spotřebitel požaduje a kontaktní údaje Kupujícího-Spotřebitele pro účely poskytnutí informace o vyřízení reklamace. Uplatnil-li Kupující-Spotřebitel reklamaci prostřednictvím prostředků komunikace na dálku, zašle Prodávající potvrzení o uplatnění reklamace Kupujícímu-Spotřebiteli bez zbytečného odkladu na jeho emailovou adresu, má-li ji Prodávající k dispozici.

 

Prodávající vyřídí reklamaci uplatněnou Kupujícím-Spotřebitelem včetně odstranění vady nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, v téže lhůtě bude Kupující-Spotřebitel o výsledku reklamace informován.

 

Prodávající se může s Kupujícím-Spotřebitelem domluvit na prodloužení lhůty pro vyřízení reklamace. Takto prodloužená lhůta pro vyřízení reklamace nesmí být nepřiměřená.

 

O vyřízení reklamace informuje Prodávající Kupujícího-Spotřebitele zpravidla na jeho email nebo telefonní číslo.

 

Uplyne-li lhůta pro vyřízení reklamace marně, má Kupující-Spotřebitel právo odstoupit od Smlouvy nebo požadovat přiměřenou slevu.

 

Prodávající vydá Kupujícímu-Spotřebiteli potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, popřípadě vydá písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

 

Po ukončení prodeje zboží může Kupující-Spotřebitel uplatnit reklamaci u Prodávajícího prostřednictvím kontaktních údajů Prodávajícího uvedených výše.

 

Je-li reklamace oprávněná a Kupujícímu tak vznikne právo z vadného plnění, náleží mu i náhrada nákladů účelně vynaložených při uplatnění tohoto práva. Kupující musí nárok na náhradu účelně vynaložených nákladů uplatnit u Prodávajícího nejpozději do jednoho měsíce od uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu.

 

Kupující-Podnikatel při uplatnění práv z vadného plnění postupuje podle příslušných ustanovení občanského zákoníku.

 

  1. Poprodejní servis

Prodávající s ohledem na povahu prodávaného zboží neposkytuje poprodejní servis.

 

  1. Písemná komunikace

Veškerá komunikace mezi Kupujícím a Prodávajícím může probíhat prostřednictvím emailu. Prodávající doručuje Kupujícímu na emailovou adresu, kterou mu Kupující pro tyto účely sdělí. Kupující doručuje Prodávajícímu na emailovou adresu uvedenou v kontaktních údajích Prodávajícího výše.

 

Ochranu a zpracování osobních údajů Kupujícího Prodávajícím viz Podmínky ochrany a zpracování osobních údajů GDPR.

 

Spotřebitel má právo obrátit se za účelem řešení spotřebitelských sporů ze spotřebitelských smluv na Českou obchodní inspekci se sídlem Štěpánská 44, 110 00 Praha 1. Bližší informace naleznete taktéž na webové stránce České obchodní inspekce: https://www.coi.cz/

 

Za účelem řešení spotřebitelského sporu online je možné využít platformu ODR, která je dostupná na webové stránce: http://ec.europa.eu/consumers/odr

 

V případě přeshraničních sporů má Spotřebitel možnost obrátit se za účelem mimosoudního řešení sporu na Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, které je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line). Evropské spotřebitelské centrum působí v sídle České obchodní inspekce, tedy své hostující organizace, a to na adrese Štěpánská 44, 110 00 Praha 1. Bližší informace naleznete taktéž na webové stránce tohoto centra: https://evropskyspotrebitel.cz/

 

Tyto obchodní podmínky, jakož i veškerá ujednání mezi Prodávajícím a Kupujícím, se řídí právním řádem České republiky, a to i v případě přítomnosti mezinárodního prvku. Tím nejsou dotčena práva Kupujícího-Spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů. Použití Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (CISG) se v souladu s čl. 6 této úmluvy vylučuje.

 

Jakékoliv spory vzniklé na základě Smlouvy mezi Prodávajícím a Kupujícím anebo těchto obchodních podmínek budou řešeny před českými soudy. K rozhodování sporů vzniklých na základě Smlouvy mezi Prodávajícím a Kupujícím-Podnikatelem je v souladu s § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v účinném znění, místně příslušný obecný soud dle sídla Prodávajícího. Akceptací obchodních podmínek vyslovuje Kupující-Podnikatel s tímto postupem svůj souhlas.

 

  1. Platnost a účinnost

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1.9. 2023.

 

Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy. Ujednání stran ve Smlouvě má před těmito obchodními podmínkami přednost.

 

Prodávající může znění těchto obchodních podmínek měnit a doplňovat, tím nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá za účinnosti dřívějšího znění obchodních podmínek.

 

vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy

FORMULÁŘ KE STAŽENÍ ODSTOUPENÍ

formulář pro reklamaci

FORMULÁŘ KE STAŽENÍ REKLAMACE

IntGalerie © 2011–2024. Všechna práva vyhrazena. Ceny jsou uvedeny včetně DPH (účtované ve zvláštním režimu). Obchodní podmínky, Ochrana osobních údajů
telefon +420 605 100 956 | e-mail