IntGalerie

Iva Gregová

Podmínky ochrany a zpracování osobních údajů

Správce osobních údajů

Správce osobních údajů zpracovává osobní údaje v souladu s platnou a účinnou legislativou České republiky a Evropské unie, zejména na základě Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen jako „GDPR“), a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v účinném znění (dále jen jako „zákon o zpracování osobních údajů“).

Správcem osobních údajů ve smyslu čl. 4 bod 7) GDPR je:

Iva Gregová

IČO: 70395144

sídlem Voděradská 390/11, 100 00, Praha 10 - Strašnice

zapsaný v živnostenském rejstříku, úřad příslušný podle §71 odst. 2 živnostenského zákona: Úřad městské části Praha 10

(dále jen jako „Správce“)

 

Kontaktní údaje Správce

Správce je možné kontaktovat prostřednictvím níže uvedených kontaktních údajů:

adresa: Voděradská 390/11, 100 00, Praha 10 - Strašnice

identifikátor datové schránky: y8b67wp

telefon: +420 605 100 956

e-mail: iva@intgalerie.cz

 

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

 

Osobní údaje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě. Identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor, nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity.

 

Správce zpracovává následující osobní údaje:

Správce zpracovává především osobní údaje, které mu byly z Vaší strany poskytnuty. Správce může zpracovávat taktéž údaje, které získal jiným způsobem než od Vás. Tyto údaje Správce zpravidla získává v souvislosti s plněním ze smlouvy (vyřizováním objednávky).

 

Cookies

Správce na svém webu používá soubory cookies. Cookies jsou malé textové soubory, které se při návštěvě webu uloží ve Vašem prohlížeči nebo v paměti Vašeho zařízení. Některé cookies jsou nezbytné k fungování webu, jiné upravují či přizpůsobují obsah webu konkrétním preferencím návštěvníka webu, cookies mohou taktéž sloužit ke shromažďování analytických a statistických údajů nebo ke zjišťování preferencí zákazníků za účelem zobrazování cílené reklamy.

Správce na svém webu používá výlučně technické soubory cookies, které jsou nezbytnými soubory, bez nichž by webová stránka nemohla správně fungovat. K používání těchto souborů cookies není třeba udělit souhlas.

Správce na svém webu dále používá cookies třetích stran, a to v případě volby doručení zboží prostřednictvím Zásilkovny. Nebyl-li souhlas s používáním souborů cookies dopravci udělen dříve, zobrazí se v rámci vyskakovacího okna s mapou poboček Zásilkovny současně i cookies lišta. Zásady ochrany osobních údajů dopravce naleznete zde: https://files.packeta.com/web/files/GDPR.pdf

 

Právní základ pro zpracování osobních údajů

Ke zpracování osobních údajů Správcem dochází vždy na podkladě některého z důvodů dle čl. 6 GDPR. Správce zpracovává osobní údaje na podkladě následujících důvodů (podmínek):

 

Účel zpracování osobních údajů

Správce zpracovává osobní údaje pro následující účely:

 

Doba uchovávání osobních údajů

Správce uchovává Vaše osobní údaje vždy pouze po nezbytně nutnou dobu. Správce uchovává Vaše osobní údaje zejména po dobu, po kterou tak vyžadují platné a účinné právní předpisy.

V případě realizace smluvního vztahu se subjektem údajů (splnění smlouvy se zákazníkem) Správce uchovává Vaše osobní údaje po celou dobu trvání smluvního vztahu mezi Vámi a Správcem.

Pro účely uplatnění a výkonu práv a uplatnění právních nároků uchovává Správce osobní údaje po dobu nezbytnou k jejich uplatnění. V případě realizace smluvního vztahu na základě smlouvy o koupi zboží v internetovém obchodě Správce či jiné obdobné smlouvy, jsou osobní údaje uchovávány po dobu běhu lhůty pro uplatnění práv z vadného plnění a po dobu běhu promlčecích lhůt. Je-li zahájeno správní, soudní či jiné obdobné řízení, zpracovává Správce osobní údaje taktéž po celou dobu trvání těchto řízení.

Osobní údaje získané vzájemnou komunikací pro účely péče o zákazníky, tedy zejména kontaktujete-li Správce s dotazem, který nesouvisí se smluvním vztahem, zpracovává Správce nejdéle po dobu 3 měsíců od poslední vzájemné komunikace.

 

Zabezpečení osobních údajů

Správce s ohledem na povahu, rozsah a účely zpracování osobních údajů přijal adekvátní technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů tak, aby bylo zajištěno zpracování osobních údajů v souladu s GDPR. Správce zejména přijal taková opaření, aby bylo zajištěno náležité zabezpečení osobních údajů před neoprávněným či protiprávním zpracováním a před náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením.

 

Kategorie příjemců osobních údajů

Příjemcem osobních údajů je jakýkoli subjekt, kterému jsou Správcem sdělovány osobní údaje. Příjemcem však není subjekt, který zpracovává osobní údaje za účelem inspekce, dohledu a regulace související s výkonem veřejné moci.

V rámci své činnosti zpracovává Správce Vaše osobní údaje v roli správce osobních údajů. To znamená, že sám určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů, jak již je uvedeno výše. V některých případech Správce může předávat Vaše osobní údaje taktéž dalším subjektům v roli správce. Správce může předávat Vaše osobní údaje následujícím kategoriím správců osobních údajů:

Poskytovatelé zásilkových služeb vč. platby na dobírku (Dopravce): Doručuje-li Vám Správce Vaši objednávku z internetového obchodu, předá dopravci údaje související s doručením objednaného zboží, zejména jméno osoby, které má být objednané zboží doručeno, její doručovací adresu, telefonický kontakt a email. V případě platby na dobírku je předávána taktéž informace o výši hrazené částky.

Správce může předávat Vaše osobní údaje taktéž zpracovatelům osobních údajů, kteří pro Správce zpracovávají osobní údaje v souladu s jeho pokyny. Zpracovatelé nejsou oprávněni využít osobní údaje získané od Správce k jinému účelu ani nejsou oprávněni tyto údaje komukoli dalšímu předat či poskytnout. Osobní údaje mohou pro Správce zpracovávat následující kategorie zpracovatelů:

Správce může Vaše osobní údaje předat taktéž jinému subjektu, vyplývá-li tato povinnost ze závazných právních předpisů.

Předávání osobních údajů do třetích zemí nebo mezinárodním organizacím

Správce osobní údaje do třetích zemí ani mezinárodním organizacím nepředává.

 

Automatizované rozhodování a profilování

Na webu Správce nedochází k automatizovanému rozhodování ani profilování.

 

Vaše práva v souvislosti s ochranou Vašich osobních údajů

Jako subjekt údajů máte:

Všechna svá práva můžete uplatnit u Správce písemně nebo elektronicky prostřednictvím kontaktních údajů uvedených výše.

 

Platnost a účinnost

Tyto Podmínky ochrany a zpracování osobních údajů jsou platné a účinné od 1.9.2023.

 

IntGalerie © 2011–2024. Všechna práva vyhrazena. Ceny jsou uvedeny včetně DPH (účtované ve zvláštním režimu). Obchodní podmínky, Ochrana osobních údajů
telefon +420 605 100 956 | e-mail